Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, BLUE CATALEYA SRL  prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

 

Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

1.      Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr.

2.      Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

3.      Confidentialitatea: Persoana care prelucreaza, pentru BLUE CATALEYA SRL , date cu caracter personal respecta  si isi asuma raspunderea pentru respectarea politicii de  confidentialitate;

4.       Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative este facuta cu consimtamantulnpersoanei vizate;

5.      Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;

6.      Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate;

7.      Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au : 

-          dreptul de acces la datele care sunt prelucrate,

-          dreptul de a interveni asupra acestora,

-          dreptul de opozitie

-           dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

-          dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

-          dreptul de a se adresa instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

8.      Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorului  se face pe baza de nume utilizator si parola

 

 

SC BLUE CATALEYA SRL  garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre SC BLUE CATALEYA SRL  pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc..

Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date.

Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa info@sellfix.ro.
Comerciantul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Informațiile furnizate către BLUE CATALEYA SRL  sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare.


Societatea a demarat procesul de înregistrare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal. Codul alocat va fi specificat clar si vizibil pe site-ul sellfix.ro

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC BLUE CATALEYA SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client.

Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;

* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;

* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;

* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;

* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;

* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

   Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii. Furnizarea cat mai exacta a acestor date , necesare în vederea asigurării preciziei conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului.

Refuzul furnizarii acestor date este posibil, este un drept garantat,  dar determină imposibilitatea onorării comenzilor si nepreluarea acestora.

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

 Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC BLUE CATALEYA SRL, la cerere, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC BLUE CATALEYA SRL este obligata, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001

   Persoana vizată poate solicita de la SC BLUE CATALEYA SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

   Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC BLUE CATALEYA SRL, la cerere şi în mod gratuit:  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta SC BLUE CATALEYA SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta SC BLUE CATALEYA SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

.Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

SC BLUE CATALEYA SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

ANPC